ارتباط با ما
ما دوست داریم که از شما بشنویم!

Logo

info@syntechcenter.com
+98 (28) 3367 5780

Syntech Technology and Innovation Center,
Qazvin Islamic Azad University,
Nokhbegan Blvd.,
Qazvin, IRAN